Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na szkolenie z interesującego Cię zakresu!
Wybierz odpowiedni dla siebie kurs i podnieś swoje kwalifikacje.
Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? Zaufaj najlepszym specjalistom i zapisz się na szkolenie.

UWAGA!!

Rekrutacja na szkolenia i kursy zawodowe 2022/2023 już trwa !!!

Zapisz się już dziś!

Regulamin

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY  INSTYTUTU SZKOLEŃ  MEDYCZNYCH  w Poznaniu


Top Med po zmianie właściciela i reorganizacji programu szkoleniowego zachował dotychczasową kadrę wykładowczą. Poskutkowało to zmianą ośrodka szkoleniowego na Placówkę Kształcenia Ustawicznego. Wierzymy że te innowację pozwolą nam jeszcze lepiej realizować stawiane przed nami cele.
§ 1.


Instytut Szkoleń Medycznych w Poznaniu, zwany dalej „ISM Placówka Kształcenia Ustawicznego„ jest jednostką organizacyjną  prowadzącą działalność dydaktyczną i usługową w zakresie kształcenia ustawicznego.


§ 2.


1)    Regularny kurs  obejmuje liczbę godzin dydaktycznych wynikającą z programu i jest prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
2)    Możliwe jest organizowanie nieregularnych specjalistycznych kursów, seminariów, warsztatów, konsultacji itp. w zależności od zapotrzebowania.
3)    Zajęcia na każdym kursie  odpowiadają jednemu z poziomów zaawansowania.
4)    Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia kursu  jest uzależniony od poziomu zaawansowania na jakim jest prowadzony kurs.
5)    Zajęcia są prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 20 kursantów.
6)    Ocena postępów w nauce kursantów w czasie trwania kursu jest dokonywana zgodnie ze skalą ocen ustaloną w obowiązującym statucie ISM.

§ 3.


Kursant ma prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2)    odpowiednich warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo i ochronę jak i poszanowanie jego godności,
3)    życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
4)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w kształceniu,
5)    korzystania z pomieszczeń ISM, sprzętu, środków dydaktycznych.

§ 4.

Kursant ma obowiązek:
1)    systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i konsultacjach wynikających z planu i programu kształcenia,
2)    przestrzegania punktualności w uczęszczaniu na zajęcia,
3)    opanowanie materiału nauczania przewidzianego programem,
4)    przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, wykładowców – trenerów, i innych pracowników ISM,
5)    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój intelektualny,
6)    indywidualne zapoznanie się z planem dydaktycznym danego szkolenia,
7)    przystąpienie do  egzaminu w wyznaczonym terminie,
8)    dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w ISM.


§ 5.


Przepisy porządkowe:
1)    podczas wszelkich zajęć w ISM należy zachować ciszę by nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć,
2)    zabrania się palenia papierosów i picia alkoholu na terenie ISM,
3)    należy dbać o porządek w pomieszczeniach lekcyjnych, pracowniach, gabinetach, toaletach i pomieszczeniach służbowych,
4)    znalezione przedmioty należy odnieść do sekretariatu ISM,
5)    dyrekcja ISM nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie ISM i poza nim.


§ 6.


Warunkiem podjęcia nauki w ISM jest zawarcie umowy pomiędzy kursantem a Instytutem Szkoleń Medycznych w Poznaniu dotyczącej kształcenia w Instytucie. Wzór umowy określa Dyrektor ISM.


§ 7.


Kursant po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje dokument potwierdzający uczestnictwo lub ukończenie kursu organizowanego przez ISM wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Niniejszy Regulamin wchodzi z dniem 01.09.2016r