Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na szkolenie z interesującego Cię zakresu!
Wybierz odpowiedni dla siebie kurs i podnieś swoje kwalifikacje.
Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? Zaufaj najlepszym specjalistom i zapisz się na szkolenie.

Egzaminy zawodowe

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – „NOWY” EGZAMIN

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla słuchaczy (absolwentów) ISM Top Med. w Poznaniu.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu

Termin złożenia deklaracji

MEP.03.

Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Technik Optyk 325302

STYCZEŃ 2021 r.

MEP.02.

Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

Technik Optyk 325302

STYCZEŃ 2021 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zwany dalej „egzaminem zawodowym” jest formą oceny poziomu opanowania przez zdających wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Nowy egzamin zawodowy umożliwi zdającym potwierdzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych w zakresie pojedynczej kwalifikacji, a nie jak dotychczas z zakresu całego zawodu.

  • kurs zawodowy (KKZ),

  • Absolwentów szkół policealnych.

Termin egzaminu ustala Dyrektor Komisji Okręgowej w uzgodnieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż 5 miesięcy przed datą rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna: test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru, czas 60 min.

Część praktyczna: test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego,

czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym).

Słuchacz czy osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (lub uczęszcza na kurs) zamierzająca przystąpić do egzaminu zawodowego składa pisemną deklarację do OKE w Poznaniu nie później niż 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego.

Do egzaminu zawodowego słuchacz przystępuje w szkole do której uczęszcza, a absolwent w szkole, którą kończył.

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie jeśli uzyskał:

  • Z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

  • Z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa i jest on ostateczny.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Osoba, która zdała egzamin z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez komisję okręgową.